ခ်စ္သူတုိ႔ဆုံရာေျမတြင္အခ်စ္အေမးအေျဖက႑ႏွင့္ အခ်စ္ရင္ဖြင့္သံမ်ားက႑တြင္ မိမိတုိ႔၏အခ်စ္ရင္ဖြင့္သံမ်ားႏွင့္အခ်စ္ေမးခြန္းမ်ားေဖာ္ျပေပးေစလုိက loversoneyarblogspot@gmail.com သုိ႔လိပ္မူ၍ရင္ဖြင့္သံမ်ားလြတ္လပ္စြာေပးပုိ႔ႏုိင္ပါသည္။ အေမးအေျဖက႑အတြက္ တစ္ပတ္အတြင္းအေျဖကုိျပန္လည္ေဖာ္ျပေပးပါမည္။ အားလုံးကုိခ်စ္ခင္ေလးစားလွ်က္......


Monday, February 18, 2013

"၂၀၁၃-ခုႏွစ္၁၂ ရာသီ ေဟာကိန္းမ်ား (စံဇာဏီဘို)

"၂၀၁၃-ခုႏွစ္၁၂ ရာသီ ေဟာကိန္းမ်ား (စံဇာဏီဘို)
khtnetpc.webs.comတြင္ရရွိႏိုင္ပါသည္။
(မိမိတို႕ ေမြးဖြားသည့္ ေန႕အလိုက္စာအုပ္မ်ားကိုေအာက္ပါလင့္မ်ားတြင္လည္း တိုက္ရိုက္ေဒါင္းႏိုင္သည္)
ကုမ္ရာသီ (Aquarius) ဇန္န၀ါရီ ၂၁ ရက္မွ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၈ ရက္ အတြင္းေမြးဖြားသူမ်ား
http://www.mediafire.com/?9gwx7f8d90ci0s3
မိသ၁ရာသီ (Aries) မတ္ ၂၁ ရက္မွ ဧျပီ ၂၀ရက္ အတြင္းေမြးဖြားသူမ်ား


http://www.mediafire.com/?v9o5v9nubzy0ofq
ေမထုန္ရာသီ (Gemini) ေမ ၂၂ ရက္မွ ဇြန္ ၂၁ ရက္ အတြင္းေမြးဖြားသူမ်ား
http://www.mediafire.com/?4tfpbfcf4c0sypf
ကရကဋ္ ရာသီ (Cancer) ဇြန္ ၂၂ ရက္မွ ဇူလိုင္ ၂၂ ရက္အတြင္းေမြးဖြားသူမ်ား
http://www.mediafire.com/?16mgja6n1crrh8v
မကာရရာသီ (Capricorn) ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္မွ ဇန္န၀ါရီ ၂၀ အတြင္းေမြးဖြားသူမ်ား
http://www.mediafire.com/?c5imh2hph3a53eu
ျဗိစ ၦာရာသီ (Scorpio) ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္မွ ႏို၀င္ဘာ ၂၂ရက္ အတြင္းေမြးဖြားသူမ်ား
http://www.mediafire.com/?71555lg7tdcjgwh
သိဟ္ရာသီ (Leo) ဇူလိုင္ ၂၃ ရက္မွ ၾသဂုတ္ ၂၃ ရက္ အတြင္းေမြးဖြားသူမ်ား
http://www.mediafire.com/?a55od6skqg8v285
တူရာသီ (Libra) စက္တင္ဘာ၂၃ရက္မွ ေအာက္တိုဘာ ၂၃ ရက္ အတြင္းေမြးဖြားသူမ်ား
http://www.mediafire.com/?b9bi32hsblpo4px
မိန္ရာသီ (Pisces) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉ မွ မတ္ ၂၀ အတြင္းေမြးဖြားသူမ်ား
http://www.mediafire.com/?4qf4zil7z7pcdio
ဓႏုရာသီ (Sagittarius) ႏို၀င္ဘာ ၂၃ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ အတြင္းေမြးဖြားသူမ်ား
http://www.mediafire.com/?n0z8eghtf39v7ej
ကန္ရာသီ (Virgo) ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္္အတြင္းေမြးဖြားသူမ်ား
http://www.mediafire.com/?c985lb6ec7jnvfk
ျပိႆရာသီ (Taurtus) ဧျပီ ၂၁ ရက္မွ ေမ ၂၁ ရက္ ေမြးသူမ်ားအတြက္အတြင္းေမြးဖြားသူမ်ား
http://www.mediafire.com/?4u2ezdd9cu3y0jd
Photo: Astro-Horo က႑တြင္အသစ္တင္စာအုပ္ "၂၀၁၃-ခုႏွစ္၁၂ ရာသီ ေဟာကိန္းမ်ား (စံဇာဏီဘို) khtnetpc.webs.comတြင္ရရွိႏိုင္ပါသည္။ (မိမိတို႕ ေမြးဖြားသည့္ ေန႕အလိုက္စာအုပ္မ်ားကိုေအာက္ပါလင့္မ်ားတြင္လည္း တိုက္ရိုက္ေဒါင္းႏိုင္သည္) ကုမ္ရာသီ (Aquarius) ဇန္န၀ါရီ ၂၁ ရက္မွ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၈ ရက္ အတြင္းေမြးဖြားသူမ်ား http://www.mediafire.com/?9gwx7f8d90ci0s3 မိသ၁ရာသီ (Aries) မတ္ ၂၁ ရက္မွ ဧျပီ ၂၀ရက္ အတြင္းေမြးဖြားသူမ်ား http://www.mediafire.com/?v9o5v9nubzy0ofq ေမထုန္ရာသီ (Gemini) ေမ ၂၂ ရက္မွ ဇြန္ ၂၁ ရက္ အတြင္းေမြးဖြားသူမ်ား http://www.mediafire.com/?4tfpbfcf4c0sypf ကရကဋ္ ရာသီ (Cancer) ဇြန္ ၂၂ ရက္မွ ဇူလိုင္ ၂၂ ရက္အတြင္းေမြးဖြားသူမ်ား http://www.mediafire.com/?16mgja6n1crrh8v မကာရရာသီ (Capricorn) ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္မွ ဇန္န၀ါရီ ၂၀ အတြင္းေမြးဖြားသူမ်ား http://www.mediafire.com/?c5imh2hph3a53eu ျဗိစ ၦာရာသီ (Scorpio) ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္မွ ႏို၀င္ဘာ ၂၂ရက္ အတြင္းေမြးဖြားသူမ်ား http://www.mediafire.com/?71555lg7tdcjgwh သိဟ္ရာသီ (Leo) ဇူလိုင္ ၂၃ ရက္မွ ၾသဂုတ္ ၂၃ ရက္ အတြင္းေမြးဖြားသူမ်ား http://www.mediafire.com/?a55od6skqg8v285 တူရာသီ (Libra) စက္တင္ဘာ၂၃ရက္မွ ေအာက္တိုဘာ ၂၃ ရက္ အတြင္းေမြးဖြားသူမ်ား http://www.mediafire.com/?b9bi32hsblpo4px မိန္ရာသီ (Pisces) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉ မွ မတ္ ၂၀ အတြင္းေမြးဖြားသူမ်ား http://www.mediafire.com/?4qf4zil7z7pcdio ဓႏုရာသီ (Sagittarius) ႏို၀င္ဘာ ၂၃ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ အတြင္းေမြးဖြားသူမ်ား http://www.mediafire.com/?n0z8eghtf39v7ej ကန္ရာသီ (Virgo) ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္္အတြင္းေမြးဖြားသူမ်ား http://www.mediafire.com/?c985lb6ec7jnvfk ျပိႆရာသီ (Taurtus) ဧျပီ ၂၁ ရက္မွ ေမ ၂၁ ရက္ ေမြးသူမ်ားအတြက္အတြင္းေမြးဖြားသူမ်ား http://www.mediafire.com/?4u2ezdd9cu3y0jd
ကူးယူခဲ့သင့္လင့္https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=420419428039691&id=412374628844171

No comments:

Post a Comment